top of page

LIPPUOHJE

§ l

lniö Bätklubb Iniön Venekerho rf. käyttää seuraavia lippuja; perälippu, kommodorin- ja varakommodorin viiri, kunniajäsenen saalinkilippu, hallituksen tai kilpailutoimikunnan perälippu, veneenomistajan viiri eli seuraviiri, SMUL:n jäsenseuran keulaviiri, majaviiri, majalippu, pöytälippu ja pöytästandardi.

 

§ 2

Lippu on maan ja seuran symboli ja sitä tulee sen vuoksi aina käsitellä arvokkaalla ja varovaisella tavalla. Lippu tulee nostaa aina ylös asti ja laskea niin, että se ei tule veden tai veneen kannen kanssa kosketuksiin. Arvonantoa lipun noston/laskun aikana osoitetaan hiljaisuudella veneessä. Lippu tulee aina pitää puhtaana ja ehjänä. Käyttökelvoton lippu tulee hävittää polttamalla.

 

§ 3

Asianomaisessa virka-asemassa tai tehtävässä oleva yhdistyksen jäsen saa perälipun ohella käyttää seuraavia, perälipusta muunnettuja viirejä ja lippuja:

KOMMODORIN VIIRI, joka on kaksikiellekkeinen, tangosta poispäin kapeneva.

VARAKOMMODORIN VIIRI, kuten kommodorin viiri, paitsi että siinä on alhaalla sininen reunus.

VENEENOMISTAJAN VIIRI (SEURAVIIRI), joka on kolmion muotoinen.

HALLITUKSEN J ASENEN / KILPAILULAUTAKUNNAN LIPPU, joka on suorakulmainen ja jossa on alhaalla punainen reunus. KUNNIAJASENEN LIPPU, joka on suorakulmainen ja jossa on alhaalla sininen reunus. Näitä lippuja ja viirejä ei saa käyttää kansallislipun paikalla. Merenkulkuhallitus on myöntänyt seuralle erikoislippumme ja viiriemme käyttöoikeuden ja valvoo myös käyttöä.

Seuramme pitää rekisteriä niistä yhdistyksemme huvialuksista, jotka saavat käyttää yhdistyksen lippua. Väärinkäytöstä voi Merenkulkuhallitus peruuttaa oikeuden käyttää vahvistettua lippua.

 

§ 4

Lippu nostetaan klo 08.00 ja lasketaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään klo 21.00 yleisten liputusohjeiden mukaisesti. Poikkeuksia ovat juhannus, jolloin liputus alkaa aattona klo 18.00 ja päättyy juhannuspäivänä klo 21.00 ja itsenäisyyspäivä, jolloin liputus päättyy klo 20.00. Huvialus pitää kulussa ollessaan perälippunsa nostettuna vuorokauden ajasta riippumatta. Miehitetty huvialus noudattaa maihin, poijuun tai ankkuriin kiinnitettynä yleisiä liputusohjeita. Kilpaileva alus ei nosta perälippua ennenkuin kilpailun jälkeen, ellei toisin ole määrätty.

 

§ 5

Erityislippujen käyttöoikeuden edellytyksenä on seuraavaa:

 • vene on merkitty yhdistyksen rekisteriin

 • vene on vuosittain katsastettu ja veneessä on tästä voimassa oleva todistus

 • veneen omistaja on seuran jäsen.

 • Jos vene on vuokrattu tai luovutettu ulkomaalaisen käyttöön eikä omistaja ole veneessä, on perälippuna käytettävä Suomen kansallislippua.

 • Lipunkäyttöoikeus voidaan Merenkulkuhallituksen toimesta peruuttaa, jos yhdistyksen jäsen yksityisesti väärinkäyttää hänelle yhdistyksen jäsenenä kuuluvia, vahvistettuun lippuun ja sen käyttöön liittyviä oikeuksia, eikä yhdistys erota häntä tai asianomainen itse eroa.

 

§ 6

Lippua pidetään ensisijaisesti veneen perässä lipputangossa. Sitä voidaan myös pitää:

kaksi- tai useampimastoisten alusten perän puoleisen maston huipussa tai kahvelissa moottoriveneen merenkulkumaston perän puolella, ei kuitenkaan liemastaan (kauluksestaan) mastoon kiinnitettynä Poikkeustapauksissa lippua voidaan pitää peräharukseen kiinnitettynä, vähintään 1,5 m kannen yläpuolella. Lippu ei missään tapauksessa saa estää kulkuvalojen näkymistä.

 

§ 7

Kulussa olevat alukset tervehtivät toistensa lippua. Lipulla ei tervehditä henkilöitä. Veneily-yhdistyksen lippua käyttävät tervehtivät lipulla:

 • Tasavallan Presidentin lippua ja viiriä

 • Suomen sota-alusten käyttämää kielekkeistä valtion lippua

 • ulkomaisten sota-alusten lippua

 • kun venettä tervehditään

Lipputervehdys suoritetaan turvallisten olosuhteiden salliessa seuraavasti:

Lähestyttäessä tervehdittävää alusta lasketaan lippu hitaasti noin tangon puoliväliin tervehdittävän vastattua nostetaan lippu jälleen ylös.

 

§ 8

Suuressa liputuksessa, jota kutustaan myös paraatiliputukseksi, hissataan kansainväliset signaaliliput keulasta mastonhuipun kautta peräpään lipputankoon seuraavassa järjestyksessä: ABC1DEF2GHI3JKL4MNO5PQR6STU7VW8YZÅ9AOO(nolla)/ ABC l DEFZGHIBKL JNE.

Purjehduskauden aikana liputetaan Suomen satamissa Puolustusvoimien lippupäivänä 4. kesäkuuta ja Suomen lipun päivänä (juhannuspäivä). Sen lisäksi liputetaan mikäli paikalliset viranomaiset, eskaaderin päällikkö tai vastaava niin pyytää tekemään.

 

§ 9

Suruliputus voidaan toimeenpanna valtakunnansurussa, yhdistyksen jäsenen tai veneen omistajan kuoltua tai jos veneessä on vainaja. Suruliputus tapahtuu vain veneen ollessa maihin kiinnitettynä. Kulussa ollessa suruliputetaan vain jos veneessä on vainaja tai jos miehistön jäsen on hukkunut

Suruliputus toteutetaan nostamalla lippu ja laskemalla se 2/ 3 korkeudelle, ns. puolitankoon.

Lipun nosto ja lasku tapahtuu yleisen lippukäytännön mukaisesti.

 

§ 10

Vieraan maan lippua voidaan käyttää kohteliaisuuslippuna ulkomaille suuntautuvan purjehduksen aikana ja sieltä palattaessa. Kohteliaisuuslippu nostetaan maston oikeanpuoleisen saalingin alle tai vastaavaan paikkaan. Useampia kohteliaisuuslippuja ei käytetä yht´aikaa.

Jos aluksessa on ulkomaalainen, nostetaan ao. pienoislippu vasemmanpuoleisen saalingin alle.

Vieraan maan lippua käyttävän aluksen päällikkönä puijehtiva suomalainen voi nostaa Suomen pienoislipun vasemmanpuoleisen saalingin alle.

 

§ 11

Perälipun lisäksi käytettävien lippujen ja viirien keskinäinen arvojärjestys on seuraava:

 • vieraan maan lippu kohteliaisuuslippuna

 • perälipusta muunnetut erityiset liput ja viirit

 • valtakunnallisten veneilyn keskusliittojen viirit

 • valtakunnallisten veneily-yhdistysten viirit

 • paikallisten veneily-yhdistysten viirit

 • palkintoviirit

 • pätevyysviirit

 • epäviralliset henkilö-, vene- tai varustamoviirit yms.

 

Liput ja viirit sijoitetaan arvojäijestyksessä seuraavasti:

 • Arvokkain lippu tai viiri välittömästi oikeanpuoleisen saalingin alle tai vastaavaan paikkaan.

 

Oikeanpuoleinen saalinki on ensisijainen viirien käyttösaalinki.

Vasemmanpuoleinen saalinki on merkinantosaalinki.

Pienissä veneissä, missä lippujen ja viirien sijoitukselle sopivaa mastoa ei ole, voidaan viiri tai lippu pitää muussa sopivassa paikassa kuten kulkuvalon tangossa.

bottom of page